Registar zaposlenih u javnom sektoru se formira u cilju da se građanima omogući uvid u broj zaposlenih u javnoj službi, njihovoj stručnoj spremi, plati koju dobivaju i dr.,

a sve polazeći od osnovnih nečel i principa u radu organa uprave i institucija, da građani imaju uvid u trosenje javnih sredstava, te uvid u poslove koje državni službenici

i nemještenici obavljaju u cilju zadovoljavanja njihovih zahtjeva.